Deniz Ürünlerinin Hükmü

Denizde veya suda yaşayan hayvanların hangilerinin yenilmesi helal, hangilerinin yenilmesi haramdır, ya da hepsi yenebilir mi?

Hanefîlere göre, deniz hayvanlarından sadece balık türleri ve balık suretinde olan hayvanlar helaldir ve yenilebilir.[1] Fakihlerin çoğunluğuna göre; örneğin, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebi âlimlerine göre bütün deniz/su hayvanları -kendiliğinden ölmüş olsa bile- helaldir.[2] 

Âlimlerimizin su ürünlerinin delillerindeki geçen “tayyibât”, “habâis” ve “taâm” ifadelerinin yorumlamasında örfi bir temelden etkilendiği de unutulmamalıdır. Bu konuda tercih edilmesi gereken, en ihtiyatlı olan Hanefîlerin görüşüdür.

Ancak İslam’ın, üzerinde ittifak edilen genel ilkelerine ters düşmediği (zararlı ) ve örfün ağırlıklı tayin edici olduğu hükümlerde, delile ve müçtehit âlimlerin görüşlerine dayanan farklı görüşlerden biri ile amel edilmesinde hiçbir mahsur yoktur. Buna binaen içtihat konusunda farklı bir görüş ile amel ederek yiyen günaha girmez.[1]         Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanâyi’, V, s. 35; Merğinani, El-Hidâye, (Mısır: 1971), IV, s. 69-70; İbn el-Humam, Fethu’l-Kadir, (Mısır: 1970), IX, s. 503-4.

 

[2]         Bk. Maide suresi, 5:96; Fâtır suresi, 35:12; Ebû Dâvûd, Sünen, Taharet, I, s. 41.  

 


Kurban Alımında Yardımda Bulunmak

279 kez okundu

İnsanın Yaş Evreleri

369 kez okundu

Gençken Yapılan İbadet

235 kez okundu

Hacda Yasak Olan Hususlar

260 kez okundu

Sosyal Medyada Karşı Cins ile Sohbet

713 kez okundu

Ziyaret Tavafının Vakti

235 kez okundu